I Praca w Parlamencie VII Kadencji

STATYSTYKI

 99%        udział w głosowaniach sejmowych

udział w:

102   posiedzeniach Sejmu

399   posiedzeniach komisji i podkomisji

99   interpelacji, zapytań, pytań, oświadczeń

90   wystąpień

 

Joanna Fabisiak – najbardziej aktywna posłanka Platformy Obywatelskiej wg rankingu portalu Polityka Warszawska

Komisje i podkomisje

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

 • Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego
 • Podkomisja stała do spraw młodzieży – wiceprzewodnicząca
 • Podkomisja nadzwyczajna – prace nad ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz „Prawem o ustroju sądów powszechnych”
 • Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego
 • Podkomisja nadzwyczajna – zmiany ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Komisja Łączności z Polakami za Granicą – wiceprzewodnicząca

 • Podkomisja nadzwyczajna – projekt ustawy o powrocie do RP osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze ZSRR – przewodnicząca

Wybrane ustawy, nad którymi pracowałam:

 • Nowelizacja ustawy o języku polskim. Opracowane przeze mnie założenia do nowelizacji ustawy umożliwiają certyfikowanie znajomości języka polskiego na równi z innymi językami obowiązującymi w UE. W efekcie cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkujący za granicą będą mogli uzyskać urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego bliżej miejsca zamieszkania i w krótszym terminie. Nowelizacja znakomicie służy promocji Polski i języka polskiego.
 • Nowelizacja ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Wprowadzone zmiany sprzyjają komercjalizacji badań naukowych oraz tworzą warunki dla rozwoju innowacyjności na polskich uczelniach.

„Serdecznie dziękuję Pani za pracę włożoną w przygotowanie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Jestem wdzięczna za wszelkie uwagi, sugestie i poprawki, które pozwoliły wypracować lepsze prawo dla tysięcy studentów. Dzięki Pani zaangażowaniu już od 1 października 2014 r. będą oni mogli rozpocząć studia na nowych, korzystniejszych warunkach, a przed uczelniami otworzą się nowe możliwości współpracy z biznesem.”

prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
25 lipca 2014 r.

„Szanowna Pani Joanno,

Ja i wielu wynalazców których wspieramy w ich drodze do komercjalizacji jestem Pani wiecznym dłużnikiem i będę zawsze pamiętał i wychwalał, że bez Pani zaangażowania nie byłoby Ustawy Uwłaszczeniowej w Polsce! A mogę Panią zapewnić, że zaczyna ona działać w praktyce. Do końca roku z naszym wsparciem powstanie jeszcze kilkanaście technologicznych start upów, a wsparci przez nas Wynalazcy zgłosili już około 70 patentów.”

Zygmunt Grajkowski, Przewodniczący Komitetu ds. Nowych Technologii i Innowacji KIG,
6 października 2015 r.

 • Przygotowałam poselski projekt ustawy o repatriacji (Druk nr 3774).
 • Wspierałam uchwalenie obywatelskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Dzięki tej ustawie pacjenci znacznie krócej będą czekali na rehabilitację.

„25 września 2015 roku stał się najważniejszym dniem w dziejach polskiej fizjoterapii.
W dniu tym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przegłosował zdecydowaną większością głosów projekt Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Wprowadzenie ustawy w życie spowoduje wiele pozytywnych zmian w systemie usług zdrowotnych w Polsce. Ustawa wychodzi na przeciw oczekiwaniom milionów pacjentów. Mamy szansę by dzięki zapisom ustawy umożliwić im szybszy dostęp do usług fizjoterapeutycznych, podnieść jakość świadczonych usług, rozwinąć działania profilaktyczne oraz zwiększyć świadomość zdrowotną społeczeństwa.

Ten dokument nie ujrzałby światła dziennego bez pracy i zaangażowaniu Pani Poseł. „

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, 7 października 2015 r.

 • Zabiegałam o obniżenie podatku VAT dla przedsiębiorców przekazujących żywność na cele charytatywne na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jest to bardzo ważny krok na drodze do powstrzymania marnotrawstwa żywności.
 • Angażowałam się w przygotowanie i uchwalenie ustaw ważnych dla Warszawy, między innymi: nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, której celem było ograniczenie tzw. janosikowego, ustawę o gospodarce nieruchomościami, która miała wspomóc Warszawę w likwidacji skutków tzw. dekretu Bieruta.

Wybrane interpelacje i zapytania

Rodzina:

 • wnosiłam o zwiększenie progów dochodowych dla rodzin ubiegających się o zasiłek rodzinny, dzięki czemu więcej rodzin będzie mogło skorzystać z tego zasiłku;
 • w sprawie zwiększenia skuteczności ściągania alimentów. Występowałam o wsparcie dla samotnych matek niespełniające kryteriów do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które wskutek uchylania się ojców od ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem dzieci są pozbawione środków do życia.

„W imieniu dzieci spoza kryterium alimentacyjnego i Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych „Dla Naszych Dzieci“ proszę przyjąć wyrazy wdzięczności za pochylenie się nad losem dzieci z rodzin niepełnych pozbawionych alimentów.”

Agnieszka Szałachowska, Prezes Stowarzyszenia „Dla naszych dzieci”, 8 maja 2015 r.

Edukacja:

 • w sprawie dostępności podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących;
 • w sprawie dotacji dla przedszkoli. Wnosiłam o zwiększenie dotacji oraz organizację przedszkoli w zakładach pracy;    w sprawie przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów szkół wyższych;
 • w sprawie przedłużenia czasu trwania egzaminu maturalnego. Wspierałam starania rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią) o wydłużenie dla nich czasu trwania egzaminu maturalnego.

Zdrowie:

 • w sprawie możliwości dokonywania przez kobiety bez względu na wiek bezpłatnych badań cytologicznych i mammograficznych;
 • w sprawie zwiększenia liczby miejsc geriatrycznych w polskich szpitalach;
 • w sprawie sprzedaży przez regionalne centra krwiodawstwa nadwyżek krwi oraz jej składników firmom farmaceutycznym;
 • w sprawie wyjaśnienia przyczyn niskiej refundacji leku keppra stosowanego przez osoby chore na padaczkę i rozważenia możliwości zwiększenia refundacji na ten lek;
 • w sprawie refundacji leku zawierającego octan uliprystalu, skutecznego;
 • w leczeniu przedoperacyjnym mięśniaków macicy.

Sprawy społeczne:

 • w sprawie trybu wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym. Występowałam o ujednolicenie zasad i zwiększenie zasięgu działania legitymacji;
 • w sprawie rozwiązania problemu zatrudniania osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym upośledzonych umysłowo. Postulowałam stworzenie warunków do rozwoju zakładów aktywności zawodowej;
 • w sprawie osób o statusie bezpaństwowca.

„W imieniu Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR) w Warszawie serdecznie dziękuję za podjęcie tak istotnego tematu, jakim jest bezpaństwowość.”

Anna-Carin Ost, Przedstawiciel UNHCR w Polsce, 17 lutego 2015 r.

Polonia i Polacy za granicą:

 • w sprawie poparcia starań Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii o utrzymanie egzaminu maturalnego z języka polskiego A-Level;
 • w sprawie problemów z wydawaniem wiz przez polskie konsulaty na Białorusi;
 • w sprawie repatriacji Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających we wschodniej Ukrainie;
 • w sprawie pomocy w utrzymaniu lokalu klubowego Towarzystwa Polaków „Ogniwo” w Sztokholmie;
 • w sprawie zaginięć obywateli polskich w kraju i za granicą. Zabiegałam o większą pomoc służb dyplomatycznych dla rodzin osób zaginionych za granicą;

Wybrane ekspertyzy sporządzane dla głębszego wejścia w zgłaszany problem społeczny

 • Zapewnienie dostępu do podręczników i pomocy dydaktycznych dla dzieci niewidzących i niedowidzących w Szwecji i Wielkiej Brytanii;
 • Programy nauczania i cechy systemów edukacyjnych stymulujące rozwój kreatywności w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Szwajcarii;
 • Efekty pozytywne oraz skutki uboczne szczepień przeciwko wirusowi HPV w Stanach Zjednoczonych i Szwecji.

 


 

I Praca w parlamencieII Praca biura poselskiegoIII Pozaparlamentarna aktywnośćIV Konferencje i WystawyV Odznaczenia